Isnin, 1 September 2014

PENJENAMAAN SEMULA BAGI PELAKSANAAN AMALAN 5S SEKTOR AWAM DI BAWAH MAMPU

EKSA adalah singkatan kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA).Ia diterajui oleh pihak MAMPU ( Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusa Malaysia) dan ia merupakan penjanamaan semula bagi Pelaksanaan Amalan 5S Sektor Awam serta bertujuan untuk meningkatkan budaya kecemerlangan organisasi yang lebih berimej korporat. Selain itu juga ianya melahirkan idea dan kreativiti dan inovasi.


LATAR BELAKANG 

 • Mampu telah mengeluarkan Panduan Amalan 5S Sektor Awam pada tahun 2010 yang mana agensi/jabatan di bawah Sektor Awam sudah boleh memperolehi Pensijilan Amalan 5S melalui pihak MAMPU (Bahagian Inspektrorat dan Pengiktirafan). Seperti sedia maklum selama ini Pensijilan 5S/QE (Sistem Persekitaran Berkualiti) di tunjangi oleh pihak MPC ( Perbadanan Produktiviti Malaysia) sejak tahun 80an lagi. Manakala tempoh pensijilan 5S ini adalah selama 2 tahun sekali.Berbanding tempoh Pensijilan 5S MPC setahun sekali.
 • Bagi merealisasi dan memantapkan lagi Amalan 5S Sektor Awam ini, pada tahun 2011 pihak MAMPU telah melaksanakan Program Training oF Trainers (ToT) Amalan 5S kepada Institut Latihan Awam. Sejak itu beberapa agensi/jabatan sektor awam mula memperolehi pensijilan 5S melalui pengauditan MAMPU. Sehingga tahun 2013 sejumlah 173 agensi/jabatan sektor awam telah memperolehi pensijilan ini.
 • Atas usaha untuk penjenamaan semula 5S Sektor Awam ini, dengan acuan sendiri dan tidak mengguna pakai nama 5S (berasal dari Jepun : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu & Shitsuke), makapada tahun 2013, Makmal 5S dan Pilot Test EKSA telah dilaksanakan dengan menggunakan kriteria yang ditambah baik hasil perbincangan danidea dari 'pakar-pakar' wakil agensi sektor awam yang telah memperolehi Sijil 5S Sektor Awam sebelum ini.
 • Seterusnya pada awal tahun 2014, ToT EKSA telah dilaksanakan dan te;ah menjemput hampir 80 peserta daripada pelbagai agensi Sektor Awam dan Institut Latihan Awam (ILA) yang terpilih untuk memberi penjelasan berhubung pelaksanaan EKSA dalam memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatid, memberi pendedahan dan kefahaman menyeluruh berhubung kriteria baru EKSA, menyediakan latihan amali berkaitan tatacara pengauditan EKSA dan juga melahirkan juruaudit yang terlatih dan berkaliber dalam program pengauditan dan pensijilan EKSA.
 • Dengan perancangan rapi MAMPU melahirkan juruaudit terlatih dan berkaliber, maka EKSA akan mudah diperluaskan dan Surat Pekeliling EKSA 2014 akan dikeluarkan pada tahun berkenaan.
 •  
TUJUAN PENJENAMAAN SEMULA  


MAMPU telah mengambil inisiatif untuk menambahbaik pelaksanaan Amalan 5S yang kini dijenamakan semula kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Langkah ini selaras dengan usaha memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatif dalam kalangan agensi-agensi sektor awam melalui penyediaan persekitaran, budaya kerja serta nilai yang menjadi amalan seluruh warga agensi sektor awam. 

Secara khususnya, penjenamaan semula ini dilaksanakan bertujuan untuk membolehkan agensi kerajaan:-
 • Meningkatkan imej korporat
 • Menggalakkan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran hijau melalui pembudayaan Go Green
 • Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi selaras dengan tuntutan stakeholders
 • Memperluaskan pelaksanaan di agensi-agensi kerajaan 
 • Memastikan elemen pengauditan memenuhi keperluan kepelbagaian organisasi /agensi kerajaan.
Selain daripada itu, EKSA juga memperkenalkan model penilaian dan pengauditan baharu yang merangkumi Kriteria Generik dan Kriteria Khusus dengan turut mengambil kira kepelbagaian premis agensi kerajaan mengikut jenis-jenis perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan one-size-fits-all yang dipraktikkan sebelum ini didapati kurang memadai untuk memenuhi kepelbagaian agensi kerajaan pada masa ini. Jestreu itu, penilaian EKSA ini akan disesuaikan mengikut lokaliti agensi yang diaudit.

Kesimpulannya, EKSA yang diperkenalkan ini bukan bertujuan untuk menggantikan kongsep 5S yang sedia ada diamalkan, sebaliknya menambah baik eleman 5S tersebut dengan menyokong kepada pewujudan persekitaran kerja yang kondusif.

Selasa, 8 April 2014

KEMPEN JOM JIMAT

Kempen Jom Jimat merupakan program utama yang dijalankan di Institut Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar pada tahun 2013. Inisiatif penganjuran program ini dibuat dalam usaha membudayakan Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) dalam kalangan warga IKBN Seri Iskandar. Kempen Jom Jimat mensasarkan untuk mengurangkan kos operasi IKBN Seri Iskandar dengam mempraktikkan budaya berjimat cermat terutamanya dalam penggunaan tenaga elektrik, air dan bekalan kertas. Kempen ini akan berjaya mencapai objektif yang ditetapkan jika semua pihak memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing.
 
 
OBJEKTIF
 
 • Pengurangan penggunaan tenaga elektrik, air dan bekalan kertas akan membawa kepada penjimatan kos pengurusan organisasi
 • Memberi impak positif ke atas produktiviti dan daya saing
 • Meningkatkan kecekapan dan saling mengingati sesama warga IKBN Seri Iskandar
 • Membantu mengekalkan persekitaran sihat dan selamat untuk generasi masa hadapan
 • Meningkatkan imej institut / organisasi
 • Penggunaan Sumber
 • Meningkat semangat kerjasama
MEMFOKUSKAN KEPADA TIGA(3) ISU UTAMA
 • ELEKTRIK
 • AIR
 • KERTAS
ELEKTRIK

 • Memadamkan lampu apabila meninggalkan bilik dan ruang pejabat
 • Menghidupkan penyaman udara sekiranya perlu sahaja
 • Memastikan komputer dan peralatan ICT hanya dipasang apabila perlu dan dimatikan sekiranya tidak digunakan
 • Memastikan peralatan elektrik dimatikan sebelum meninggalkan pejabat
 • Memastikan pintu dan tingkap sentiasa tertutup untuk mengelakkan udara sejuk keluar

AIR

 • Mengawal penggunaan air dan sentiasa berjimat cermat
 • Memastikan paip air ditutup dengan rapat setelah digunakan
 • Berwuduk mengikut sunnah Rasulullah yang menggunakan air semiminum mungkin
 • Menggunakan " flush" sekiranya perlu sahaja
 • Memaklumkan pihak berkenaan dengan segera jika terdapat kerosakan atau kebocoranKERTAS

 • Mencetak atau membuat salinan dokumen sekiranya perlu sahaja
 • Mencetak menggunakan kedua-dua belah muka
 • Menggunakan kertas yang terpakai semasa mencetak dokumen tidak rasmi
 • Menggunakan sepenuhnya sistem aplikasi secara online untuk mengurangkan penggunaan kertas
 • Menggunakan mel elektronik untuk urusan rasmi